Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Wyniki

Wyniki pomiarów przedstawione zostały w systemie pomiarowym CIE L*a*b*, gdzie wartości parametru L oznaczają jasność barwy (od 0 – czarny do 100 – biały), a*- współrzędne barwy czerwonej lub zielonej (od -60 – zielony do +60 – czerwony), zaś b*- współrzędne barwy żółtej lub niebieskiej (od -60 -niebieski do +60 – żółty) [21]. Otrzymane wartości przedstawiono za pomocą wykresów liniowych. Porównano wartości wymienionych wcześniej parametrów dla przygotowanych roztworów w zależności od pH, przeprowadzonej lub nieprzeprowadzonej pasteryzacji i czasu wykonania pomiaru.

Układ CIE L*a*b* jest to system opisu barwy opracowany przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (Commission Internationale d’Eclairage) w 1976 r. oparty jest na modelu barw Munsella, który wykorzystuje do liczbowej oceny barwy jej trzy parametry: jasność, ton i nasycenie [15].

Zmiany parametru jasności L* w badanych płynach modelowych w skali CIE Lab:

Poniższa tabela i wykres przedstawiają zmiany wartości parametru L*, oznaczającego jasność barwy wodnych roztworów koncentratu z marchwi czarnej o ekstrakcie 30°Bx w różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzenia obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

23,435

23,365

23,395

23,385

23,34

23,19

Roztwór nieogrzewany po 24h

23,445

23,38

23,225

23,185

23,17

23,145

Roztwór ogrzewany

23,325

23,35

23,335

23,315

23,33

23,27

Roztwór ogrzewany po 24h

23,295

23,255

23,23

23,185

23,13

23,11

Tabela 4 Wartości parametru L* – jasności wodnych roztworów wyciągu z marchwi (30°Bx) w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 1 Zmiany jasności wodnych roztworów wyciągu z marchwi (30°Bx) w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Najwyższą jasność w większości wykazały roztwory niepoddane obróbce cieplnej, których pomiar spektrofotometryczny przeprowadzony został zaraz po przygotowaniu. Po 24 godzinach ich jasność pozostała stabilna w przedziale najniższych wartości pH (pH=3 i pH=4), w przypadku wyższych wartości pH roztwór gwałtownie ściemniał. Roztwory poddane obróbce cieplnej wykazały niższe wartości parametru L* w porównaniu z roztworami nieogrzewanymi. Aczkolwiek obróbka termiczna spowodowała mniejsze ściemnienie roztworów o wyższych pH, aniżeli ich 24-godzinne przechowywanie. Najniższe wartości parametru L* wykazały roztwory poddane zarówno obróbce termicznej, jak i przechowywaniu. W przypadku wszystkich czterech kompletów roztworów odnotowano tendencję spadkową wartości L* wraz ze wzrostem pH.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają zmiany wartości parametru L*, oznaczającego jasność barwy wodnych roztworów wyciągu z marchwi czarnej o ekstrakcie 20°Bx w formie proszku w różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzenia obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

23,695

23,69

23,6

23,475

23,35

23,325

Roztwór nieogrzewany po 24h

23,825

23,685

23,625

23,445

23,275

23,22

Roztwór ogrzewany

23,615

23,635

23,41

23,345

23,645

23,555

Roztwór ogrzewany po 24h

23,615

23,58

23,55

23,17

23,525

23,455

Tabela 5 Wartości parametru L* – jasności wodnych roztworów sproszkowanego wyciągu z marchwi (20°Bx) w zależności od pH, obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 2 Zmiany jasności wodnych roztworów sproszkowanego wyciągu z marchwi (20°Bx) w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Najwyższą jasność wykazały roztwory nieogrzewane o niskich pH w granicach 3 i 4, po czym wraz ze wzrostem pH wartość ta stopniowo spadała. Różnice pomiędzy wartościami L* roztworów nieogrzewanych w zależności od czasu pomiaru były niewielkie. Roztwór o pH=3 po 24h uległ rozjaśnieniu, zaś w przypadku pH= 7 i 8 ściemniał. Parametry pozostałych roztworów nie uległy znaczącym zmianom. W przypadku roztworów poddanych obróbce cieplnej wartości L* były bardzo zróżnicowane. Roztwory o pH od 3 do 6 wykazały wartości niższe niż w przypadku roztworów nieogrzewanych, po czym wraz ze wzrostem pH ich jasność wzrosła przewyższając wyniki otrzymane dla roztworów niepoddanych obróbce cieplnej. Najniższa wartość badanego parametru wykazał roztwór ogrzewany o pH=6, po 24-godzinnym przechowywaniu.

Poniższa tabela i wykres obrazują zmiany wartości parametru L*, oznaczającego jasność barwy wodnych roztworów wyciągu z marchwi czarnej o ekstrakcie 10°Bx w formie proszku w różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzenia obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

23,465

23,395

24,04

23,905

23,91

23,825

Roztwór nieogrzewany po 24h

23,6

23,535

23,405

23,32

23,235

23,23

Roztwór ogrzewany

23,81

23,755

23,595

23,565

23,7

23,735

Roztwór ogrzewany po 24h

23,58

23,48

23,455

23,35

23,63

23,845

Tabela 6 Wartości parametru L* – jasności wodnych roztworów sproszkowanego wyciągu z marchwi (10°Bx) w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 3 Zmiany jasności wodnych roztworów sproszkowanego wyciągu z marchwi (10°Bx) w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Roztwory nieogrzewane, których pomiar wykonany został zaraz po sporządzeniu w przedziale pH od 3 do 4 wykazały najniższe wartości parametru L*, w porównaniu z pozostałymi pomiarami próbek, o tym samym odczynie. Przy próbce o pH= 5 odnotowano maksymalną wartość badanego parametru, która ze wzrostem pH nieznacznie zmalała. Po 24 godzinach roztwory o pH=3 i pH=4 uległy rozjaśnieniu, zaś pozostałe znacznie ściemniały, aż do osiągnięcia minimalnej wartości na wykresie, przy pH=8. Roztwory ogrzewane wykazały wartości parametru L* wyższe aniżeli w przypadku przechowywanych z obu prób. Roztwory poddane obróbce cieplnej badane po 24 godzinach wykazały wartości zbliżone do przechowywanych, jedynie w przypadku pH= 7 i 8 gwałtownie wzrosły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *